ALGEMENE VOORWAARDEN

1.1. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, worden alle overeenkomsten, offerten, aanbiedingen, bestellingen, en alle daaruit voortspruitende leveringen en verkopen aangegaan met/door The Sunshine Club BV (hierna ‘SC’), beheerst door de hierna vermelde voorwaarden. Met ‘de klant’ wordt steeds verwezen naar de persoon of personen die bij de onderneming goederen aankopen of ermee instemmen om goederen aan te kopen. Elke verwijzing naar de website impliceert een verwijzing naar alle URL’s die eigendom zijn van SC.

1.2. De maatschappelijke zetel van SC is gelegen te 3580 Beringen, Everselstraat 141, en zij is gekend onder het ondernemingsnummer BE 0894.975.943. Het algemeen e-mail adres is hello@thesunshineclub.be

1.3. Onderhavige voorwaarden worden door de klant aanvaard door het loutere feit van het gebruik maken van de website van SC, het onderhandelen of afsluiten van een overeenkomst met SC. De klant erkent kennis te hebben genomen van deze voorwaarden in al haar geschreven en gedrukte bepalingen. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal SC voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij SC zijn in te zien en dat zij op verzoek van de klant zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
De klant erkent dat deze voorwaarden de integrale tekst uitmaken van het tussen partijen tot stand gekomen akkoord, en alle voorgaande mondelinge of schriftelijke voorstellen of afspraken, evenals elke andere mededeling tot nog toe tussen partijen gedaan, vervangen en vernietigen.

1.4. Nietigheid van een of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden, doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van alle andere clausules.

1.5. Behoudens uitdrukkelijke en andersluidende schriftelijke overeenkomst, hebben onderstaande algemene voorwaarden voorrang op de algemene voorwaarden voorkomende op de documenten van de medecontractant (klant) en dienen deze laatste als niet bestaande te worden beschouwd.

2.1 Alle bestellingen kunnen geplaatst worden op de website www.thesunshineclub.be.

2.2 SC geeft een complete en waarheidsgetrouwe omschrijving van de artikelen die worden aangeboden op haar website. De afbeeldingen en video’s die weergegeven worden, zijn louter ter illustratie. De omschrijving is gebaseerd op informatie die SC mocht ontvangen van de respectievelijke fabrikant of leverancier. Een foute omschrijving verbindt SC niet en kan niet leiden tot een eventuele ontbinding van de overeenkomst of een schadevergoeding.

2.3 In het geval het bestelde artikel niet meer in voorraad is verbindt SC zich er toe de klant per e-mail te verwittigen binnen de 10 dagen na ontvangst van de bestelling.

2.4 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.


2.5 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Wanneer een aanbieding van SC wordt aanvaard door de klant, wordt een volledige en rechtsgeldige overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen. De koopovereenkomst wordt geacht te zijn tot stand gekomen vanaf het ogenblik van de definitieve plaatsing van de bestelling op de website www.thesunshineclub.be. Van deze bestelling zal de klant een bevestigingsmail ontvangen. Indien de klant geen bevestigingsmail ontvangt binnen de twee dagen na het plaatsen van de bestelling verbindt de klant zich ertoe SC te contacteren.


2.6 De bestelling kan kosteloos geannuleerd worden voorafgaand aan de verzending van de bestelling. De klant dient hiervoor per e-mail contact op te nemen met SC op het e-mailadres hello@thesunshineclub.be. Er zal binnen de 7 dagen terugbetaald worden door SC. In het geval de verzending reeds verzonden is kan de bestelling niet meer kosteloos geannuleerd worden.

2.7 SC kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien SC op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

3.1 Alle prijzen worden weergegeven bij de artikelen in de munteenheid Euro en zijn inclusief BTW, tenzij duidelijk anders wordt vermeld.

3.2 Afhankelijk van de woonplaats van de klant dient, zij in te staan voor de verzendkosten van een bestelbedrag. De verzendkosten worden berekend op de totale bestelling en zal worden weergegeven bij de betaling.

3.3 Bij opgave van foute gegevens door de klant zal een nieuwe extra verzendkost aangerekend worden.

3.4 SC houdt zich het recht voor de prijzen zonder voorafgaande verwittiging eenzijdig aan te passen op haar website. SC controleert de prijzen en specificaties naar best vermogen. Hoewel zij alles in het werk stelt om ervoor te zorgen dat ze correct zijn, aanvaardt SC geen verantwoordelijkheid voor fouten en weglatingen.


3.5 Prijzen welke door SC in het kader van offertes worden meegedeeld zijn steeds vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk werd aangegeven dat ze definitief zijn. De definitieve prijzen in offertes opgegeven, kennen slechts een geldingsduur van 15 dagen.

4.1 Om een product aan te kopen dient de klant het product eerst toe te voegen aan het winkelmandje. Indien de klant de gewenste producten aan het winkelmandje heeft toegevoegd, kan de klant de contactgegevens, facturatiegegevens en leveringsgegevens invoeren. Daarna kan hij/zij een betaalmethode kiezen en vervolgens de betaling uitvoeren. Indien de betaling is uitgevoerd, zal de klant een bevestigingsmail krijgen waarop het bestelnummer zichtbaar is. Vanaf dit moment is de aankoop definitief. De koopovereenkomst wordt gesloten in de taal van de website op het moment dat de betaling wordt uitgevoerd.

4.2 SC aanvaardt bestellingen via online transacties (secure server). Alle transacties met krediet- en debetkaarten zijn onderworpen aan validatiecontroles en de goedkeuring door de uitgever van de kaart. Indien de uitgever van de kaart weigert in te stemmen met de betaling aan SC, kan SC niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering of niet-levering van de bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt. Minderjarigen (onder 18 jaar) mogen niet tot de aankoop overgaan, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.

4.3 SC behoudt zich het recht voor haar prestaties op te schorten en de overeenkomst eenzijdig op te zeggen in geval van uitblijven van betaling, en kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor welkdanige schade.

4.4 Ten aanzien van ondernemingen zijn voor aankopen rechtstreeks bij SC – en niet middels de webshop- facturen betaalbaar binnen de 8 dagen na factuurdatum. Indien de factuur op de vervaldag niet is betaald, dan is van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een contractuele intrest verschuldigd van 1 % per maand, waarbij elke aangevangen maand voor een volledige telt. In geval van laattijdige betaling zal tevens van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 15% op het openstaand factuurbedrag, met een minimum van 50 EUR. Indien een bestelling via de webshop van SC wordt geplaatst, is onmiddelijke betaling vereist. SC zal – indien de klant daarom verzoekt tijdens het betaalproces – nadien een factuur sturen per e-mail.

5.1 Alle goederen worden geleverd onder voorbehoud van hun beschikbaarheid. Promoties lopen steeds gedurende de aangegeven periode of zolang de voorraad strekt.


5.2 De klant dient het adres van levering correct in te vullen bij het plaatsen van de bestelling en is uitsluitend verantwoordelijk hiervoor. De levering geschiedt overeenkomstig de gevraagde leveringswijze op het voormelde adres binnen de 3 werkdagen na ontvangst van betaling. Deze termijn is louter indicatief en geenszins bindend voor SC . Alle leveringskosten kunnen zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd.

5.2 SC levert haar producten aan klanten in België, Nederland, Luxemburg, Frankrijk, Duitsland, Polen, Spanje, Italië, Slovenië, Slowakije, Denemarken, Finland, Zweden, Portugal, Oostenrijk.

5.3 Indien de levering vertraging ondervindt, of in het geval een bestelling niet/slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant uiterlijk 30 werkdagen nadat hij/zij de bestelling geplaatst heeft bericht per e-mail.

5.4 Het risico van beschadiging of verlies van artikelen berust bij SC tot de verzending van de goederen naar de klant.

5.5 SC kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade of schadevergoeding wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die de onderneming heeft aangesteld. Haar aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de klant werden ontvangen.

6.1 De klant kan de aankoop van een artikel binnen een termijn van 14 dagen na het moment van levering kosteloos herroepen conform artikel VI.47 van het Wetboek Economisch Recht. Dit geldt niet voor bederfbare goederen, artikelen die volgens de instructies van de klant werden gepersonaliseerd of gemaakt, verzegelde producten (die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken) en Kranten, tijdschriften of magazines (met uitzondering van abonnementen hierop).


6.2 Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij/zij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de klant het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij /zij dat in een winkel zou mogen doen.


6.3 De herroeping dient per e-mail gemeld te worden aan SC op het e-mailadres hello@thesunshineclub.be. SC zal onverwijld een bevestiging van de herroeping sturen.


6.4 De klant dient de artikelen, ongebruikt in originele staat en verpakking samen met een kopie van de originele factuur, uiterlijk binnen de 14 dagen na de melding van herroeping terug te zenden naar de maatschappelijke zetel van SC. De klant dient hierbij zelf in te staan voor de retourkosten.


6.5 Het risico en de bewijslast omtrent de correcte uitoefening van het herroepingsrecht liggen bij de klant.


6.6 SC verbindt zich er toe om de terugbetaling van de artikelen te verrichten binnen de 14 werkdagen na ontvangst van de artikelen ongebruikt, in originele staat en verpakking.

7.1 Klachten betreffende de levering van artikelen/ facturen moeten binnen de 8 dagen na ontvangst van de artikelen/facturen aangetekend verzonden worden naar het adres van de maatschappelijke zetel.


7.2 Bij SC ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door SC binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
De klant dient SC in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

8.1 In geval van overmacht is SC niet gehouden haar verplichtingen ten aanzien van de klant na te komen, minstens worden ze opgeschort voor de duur van de overmacht.

8.2 Onder overmacht wordt onder andere (niet limitatief) verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant geheel/ gedeeltelijk wordt verhinderd. Zonder limitatief te zijn, zijn gevallen van overmacht; epidemiën/besmettelijke ziekten, oproer en onlusten, overstroming, brand, staking, lock-out, problemen om vervoer te vinden en de uitvaardiging van wetten.

9.1 De door de klant verstrekte informatie is noodzakelijk voor het verwerken en voltooien van de bestellingen. In het geval de correcte gegevens ontbreken wordt de bestelling geannuleerd.


9.2 De verstrekte persoonsgegevens worden opgeslaan in het informaticasysteem van SC. Zij wendt deze gegevens aan ter uitvoering van de overeenkomsten. Deze gegevens kunnen tevens gebruikt worden om de klant te informeren over haar marketing en activiteiten. De klant kan zijn persoonlijke gegevens raadplegen, verbeteren of wijzigen door een aangetekende ondertekende brief te richten aan SC. SC verwijst hiervoor naar haar Privacy Policy die door de klant werd aanvaard bij het sluiten van de koopovereenkomst.

10.1 Alle producten, labels, video’s, afbeeldingen, websitepagina’s, ontwerpen, studies, intellectuele eigendomsrechten, … blijven ten allen tijde eigendom van SC. Zij mogen in geen geval gebruikt, medegedeeld of gekopieerd worden, zelfs gedeeltelijk, zonder toelating van SC.


10.2 Eigendomsoverdracht betreffende geleverde goederen geschiedt slechts en uitsluitend bij de algehele betaling van zowel de hoofdsom als de verschuldigde intresten, schadebedingen en kosten. De geleverde artikelen blijven aldus, in afwijking van artikel 1583 BW, tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van SC. Tot zolang is het de klant verboden de goederen in pand te geven, of hun vrije beschikking door één of andere gestelde zekerheid te beperken of teniet te doen ten nadele van SC. De klant is evenwel vanaf levering verplicht de goederen tegen elk risico te verzekeren en te bewaren.

11.1 De klant dient de aangeboden producten te gebruiken als een goede huisvader. De klant mag op geen enkele wijze producten aanwenden tot het plegen van inbreuken, het veroorzaken van schade of hinder ten aanzien van SC of derden. De klant zal hierbij rekening houden met de specificaties, de vermeldingen weergegeven op de verpakkingen van producten, de documentatie en de instructies van SC. De activiteiten van de klant mogen evenmin aanleiding daartoe geven.


11.2 De klant zal SC vrijwaren tegen alle kosten, vordering, schadevergoedingen, uitgaven, procedurekosten, etc… van derden die verband houden met de uitvoering van deze overeenkomst en het geoorloofd gebruikt van SC haar geleverde producten.

12.1 Aansprakelijkheid voor indirecte schade of gevolgschade is onder alle omstandigheden uitgesloten. SC kan zo op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het eventuele falen van haar producten.


12.2 De klant is als enige aansprakelijk voor het behoorlijk en geoorloofd gebruik van producten daarbij rekening houdend met de specificaties, de vermeldingen weergegeven op de verpakkingen van producten, de documentatie en de instructies van SC.


12.3 SC zal ten opzichte van de klant enkel aansprakelijk zijn voor de werkelijke geleden en bewezen schade voortvloeiend uit de in de met de SC gesloten overeenkomsten opgenomen verplichtingen, aldus met uitsluiting van enige andere impliciete of niet -geschreven verplichtingen. De aansprakelijkheid van SC zal in ieder geval niet groter zijn dan het totaal van de aan de klant gefactureerde en door hem/haar betaalde bedragen voor de koopprijs.

13.1 De rechten en verplichtingen die uit de overeenkomsten gesloten met SC voor de klant voortvloeien, zullen noch gedeeltelijk noch in hun geheel op derden kunnen worden overgedragen, zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van SC.


13.2 Indien een bepaling van een met SC gesloten overeenkomst of de toepassing ervan voor om het even welke partij of omstandigheid, op gelijk welk niveau onuitvoerbaar zou worden of zijn, zal dat aan de rest van de overeenkomst geen afbreuk doen.

14.1 SC kan enkel in rechte worden aangesproken voor de rechtbank van het rechtsgebied waar haar maatschappelijke zetel is gevestigd. Voor zover SC als eisende partij optreedt zijn enkel de rechtbanken uit het arrondissement Limburg bevoegd.


14.2 Enkel het Belgische recht is van toepassing. Indien uiterst ondergeschikt om dwingende redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar de Belgische Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming.

Heb je nog een vraag voor ons?

Wat gebeurt er als twee zussen, Nina & Sophia, besluiten hun carrière als voormalige advocaten volledig om te gooien om hun dromen waar te maken?